English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

Kundskydd och säkerhet

Separationsrätt, investerarskydd och insättningsgaranti.

Separationsrätt

Strukturinvest har tillstånd från Finansinspektionen att ”ta emot kontanta medel med redovisningsskyldighet”. Det innebär att Strukturinvest håller samtliga kunders medel separerade från sina egna. Om det osannolika skulle hända att Strukturinvest går i konkurs så är samtliga kunders tillgångar (värdepapper och likvida medel) separerade och skyddade och kan inte tas i anspråk av bolagets borgenärer oavsett depåtyp (värdepappersdepå, ISK eller försäkringsdepå). Om det är privatpersoner, företag eller försäkringsbolag som är ägare till depåernas underliggande tillgångar spelar inte heller någon roll. Den fordringsrättsliga princip som gäller är alltså den s.k. ”separationsrätten”. Det finns alltså ingen övre beloppsgräns (som t.ex. insättningsgarantins gräns på 950 000 kronor), utan kundens hela kapital är skyddat utan begränsningar genom separationsrätten. Rent praktiskt innebär detta att privatpersoner, företag eller försäkringsbolag skulle behöva öppna upp nya depåer hos annat depåinstitut och sedan flytta över sina värdepapper och kontanta medel dit.

Investerarskydd

Om det vid en konkurs ändå skulle framkomma att Strukturinvest på något sätt blandat ihop kundens tillgångar med sina egna (vilket i praktiken för Strukturinvest är högst osannolikt) finns det s k investerarskyddet. Investerarskyddet gäller när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att dess kund inte kan få ut sina värdepapper eller pengar. Skyddet omfattar värdepapper som hanteras för kundens räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (exempelvis köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper avses bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Läs mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida.

Insättningsgaranti

Då Strukturinvest inte ”tar emot kunders medel på konto” (ett tillstånd från Finansinspektionen) omfattas bolaget inte av insättningsgarantin. Istället skyddas du som kund genom separationsrätten enligt ovan, vilket innebär ett större skydd, med obegränsat belopp, i händelse av Strukturinvests eventuella konkurs. 

Bästa utförande av order
Strukturinvest vidtar alla rimliga åtgäder för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Strukturinvests kunder i samband med utförande av order. Tillvägagångssätt för att uppnå detta beskrivs i "Riktlinjer för bästa utförande av order" som finns att ladda ner nedan. När en kund ber Strukturinvest att ingå en transaktion för kundens räkning, samtycker kunden till att transaktionen utförs i enlighet med denna instruktion.

Behandling av personuppgifter (GDPR)
Läs om våra rutiner kring behandling av personuppgifter här.

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller enligt lag och innebär att ingen på Strukturinvest får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Vi kan dock vara skyldiga att lämna ut vissa uppgifter till myndigheter enligt lag eller författning.  

Cookies
Läs om hur vi använder cookies på strukturinvest.se här.


Skriv ut

Chatta med oss