English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

MiFID II & MiFIR

Från och med januari 2018 gäller nya regelverk och förordningar på finansmarknaden, MiFIR och MiFID II. Det senare är en uppdatering av EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vilket utgör hörnstenen i EU:s regulatoriska ramverk för finansmarknaden. Huvudsyftet med den nya lagstiftningen, som har sitt ursprung i den globala finanskrisen 2007-2008, är att öka transparensen på finansmarknaden samt att säkerställa kund- och investerarskyddet. Strukturinvest välkomnar de nya reglerna. Nedan följer några exempel på områden där de nya reglerna kan komma att påverka dig som kund.

Information om avgifter

Transparens och kundnytta är värden som Strukturinvest kontinuerligt arbetar med att stärka. Vi ställer oss därför mycket positiva till de branschgemensamma krav och riktlinjer som nu implementeras inom ramen för MiFID II/MiFIR. Med de nya reglerna förtydligas informationen om kostnader och andra avgifter vid handel med finansiella instrument. Information om kostnader finns tydligt specificerat i marknadsföringsmaterialet samt i prislistan på vår hemsida.

Se gällande prislista

Produktstyrning

För att säkerställa att du som kund erbjuds produkter av hög kvalité har Strukturinvest en gediget utformad process för produktframtagning. Processen skall även säkra att rätt typ av finansiellt instrument hamnar i rätt slutkunds händer. Strukturinvest har, i enlighet med de nya regelverken, utformat en ny målgruppsklassificering för sina slutkunder. Vidare fastställs relevant distributionsstrategi för respektive målgrupp.

Se målgrupper

Krav på LEI-kod för juridiska personer

De nya regelverken innebär ett utökat krav på rapportering till myndigheter inom EU. Bland annat ska alla juridiska personer identifieras med en så kallad LEI (Legal Entity Identifier) vid transaktioner i finansiella instrument. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden vilket måste ske från en auktoriserad LEI-utfärdare.

Meddelande vid värdeminskning i din depå

Har du en diskretionärt förvaltad ISK/depå eller innehav i hävstångsinstrument kommer du att få ett meddelande från Strukturinvest om värdet i ISK/depå eller hävstångsinstrumentet har minskat med 10 procent eller mer. Enligt lag är Strukturinvest skyldig att meddela dig om värdeminskningen.

Läs mer

Skriv ut

Chatta med oss