English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Legal information

Tillsyn

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”) är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse. Därtill är vi medlemmar i olika branschorganisationer.

Tillstånd

Strukturinvest har följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (2010-07-01)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (2010-07-01)
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (2010-07-01)
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet (2010-07-01)
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2011-05-23)
  • Handel med finansiella instrument för egen räkning (2013-03-22)
  • Utföra valutatjänster i samband m investeringstjänster (2019-05-06)

Kundkategorisering
MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) är ett regelverk som gäller över hela EU och vars syfte är att stärka skyddet för investerare samt öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna. Regelverket trädde i kraft den 1 november 2007 och infördes i Sverige genom den nya lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Enligt MiFID ska alla kunder som handlar med finansiella instrument kategoriseras som Icke Professionell kund, Professionell kund eller som Jämbördig Motpart. Du som kund ska underrättas om din kategorisering samt om dina rättigheter att begära en annan kategorisering och om de begränsningar av nivån på kundskyddet som det skulle innebära. Om du är kund hos Strukturinvest och inte fått sådan information, var vänlig och kontakta oss.

Utgångspunkten ska vara att våra kunder klassificeras som Icke Professionella och därmed erhålla högsta nivån av kundskydd.

Hantering av intressekonflikter
Strukturinvest arbetar kontinuerligt med att vidta alla de åtgärder som bedöms nödvändiga för att motverka uppkomsten av en intressekonflikt mellan Strukturinvest och Strukturinvests kunder.

För att begränsa risken har Strukturinvest som princip att kunders affärer har företräde framför anställdas egna affärer samt att anställd inte får bruka information om kunder eller kunders affärer för andra syften än att tillvarata kunders intressen.

I det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen påverkas negativt, kommer Strukturinvest tillse att kunden informeras om intressekonflikten innan en investeringstjänst utförs. 

Nedan kan du läsa mer om Strukturinvests hantering av intressekonflikter, se Intressekonfliktspolicyn.

Information om avgifter och ersättningar
De generella avgifter, courtage och andra ersättningar som är kopplade till de tjänster som Strukturinvest utför för kunds räkning, finns närmare beskrivna i vår Prislista som du finner bland Blanketter.

För att vi skall kunna ge våra kunder bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med flera olika leverantörer av de produkter och tjänster som Strukturinvest tillhandahåller. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till leverantörerna. Strukturinvest kan även erhålla ersättning som betalas av leverantörer. Som kund kan du alltid innan du fattar ditt investeringsbeslut kontakta Strukturinvest för närmare information om de ersättningar som leverantörerna erhåller.

Kvalitetshöjande åtgärder
Strukturinvest tillhandahåller ett stort antal sparprodukter, så kallade finansiella instrument. Dessa finansiella instrument kan komma att innehålla så kallade tredjepartsersättningar. Tredjepartsersättningar regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur denna typ av ersättning får tas emot och betalas ut. Kortfattat innebär reglerna att ersättning som tas emot av eller betalas ut från någon annan än dig som kund måste höja kvaliteten på de berörda produkterna eller tjänsterna som erbjuds. Strukturinvest skall i alla lägen agera i kunds bästa intresse och informera om alla de eventuella intressekonflikter som uppstår gällande exempelvis ersättningar samt tillse att kvalitetshöjande åtgärder då genomförs. I ett dokument längst ner på denna sida beskrivs de kvalitetshöjande tjänster som Strukturinvest erbjuder dig som kund.

Policy för ersättning och incitament
Styrelsen för Strukturinvest fastställer minst en gång per år regler kring ersättningssystem som gäller för samtliga anställda, se dokumentet Ersättningsprinciper nedan. Strukturinvests ersättningspolicy utgår från Finansinspektionens FFFS 2011:1 om ersättningspolicy i värdepappersbolag.

Kundskydd och säkerhet samt Synpunkter och klagomål
För information se: Kundskydd och säkerhet respektive Synpunkter och klagomål.

Skriv ut

Chatta med oss