English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Riskhantering

Strukturinvests riskhantering bygger på de tre försvarslinjerna samt en väl utvecklad riskprocess. Styrelsens olika riskpolicys beskriver riskramverket samt roller och ansvar inom riskhanteringen.

 

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolaget förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift. Se vidare nedan dokument angående identifierade risker samt separat dokument avseende Policy kring likviditetsrisker.

Oberoende kontrollfunktioner
Riskkontroll, Compliance och Internrevision är funktioner oberoende från den operativa verksamheten.

Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de s k Pelare 1, 2 och 3 delarna.

Pelare 1 innefattar kredit-, marknads- och avvecklingsrisker samt operativa risker.

Pelare 2 innefattar alla övriga risker bl a likviditets-, ryktes-, koncentrations- och intjäningsrisker samt strategiska risker.

Pelare 3 innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Riskkontrollfunktionen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker samt rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställning av bolagets risker och kvantifiering av dessa, redovisas i den Interna Kapitalutvärderingen (IKU:n). IKU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Ansvarig för riskkontrollfunktionen är Heléne Malm.

Compliancefunktionen
Compliancefunktionen har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen och VD givna interna regler.

Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande kommission, regler rörande marknadsföring samt god värdepappersmarknadssed.

Compliancefunktionen rapporterar direkt till styrelse och VD.

Ansvarig för compliancefunktionen är Richard Sundh.

Funktionen för internrevision
Funktionen för internrevision ska bl a granska och utvärdera Strukturinvests organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen (som även innefattar funktionerna för Compliance och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. Processen för IKU:n är också föremål för internrevisionens granskning.

Det yttersta ansvaret för styrning, intern information och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Den granskning och bedömning som utförs av internrevisionen avlastar inte någon funktion i Strukturinvest i det ansvar för intern kontroll som tilldelats den.

Funktionen för internrevision rapporterar direkt till styrelse och VD.

Funktionen för internrevision är för närvarande utlagd till Mazars SET.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst