English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Styrelse och VD

I syfte att säkerställa att styrelseledamöter och VD i Strukturinvest har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av bolaget har styrelsen fastställt en Policy för utbildning, val och utvärdering av styrelseledamöter. Enligt denna policy ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när nya styrelseledamöter ska väljas och befintliga utvärderas. Vidare ska styrelseordföranden upprätta en årlig utbildningsplan samt dokumentera genomförda utbildningar.

Strukturinvests styrelseledamöter och VD har ett gott anseende och en bred och omfattande kompetens från näringslivet, och alla externa ledamöter har lång erfarenhet från den bransch som Strukturinvest verkar inom. Flera har arbetat i bolag med tillståndspliktiga verksamheter och några har dessutom betydande erfarenhet från andra typer av bolag, verksamheter och branscher. Styrelseledamöterna och VD besitter den mångsidighet och bredd i fråga om tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet, som erfordras för att bl.a. styra, kontrollera, förstå, granska och utvärdera Strukturinvests verksamhet, risker och organisationsstruktur. Styrelsen har en ändamålsenlig och lämplig sammansättning med hänsyn tagen till arten, omfattningen och komplexiteten hos Strukturinvests verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Strukturinvest avsätter de resurser som krävs för att introducera nya styrelseledamöter och för att vid behov utbilda ledamöterna och VD. Ledamöterna och VD har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget. Vid tillsättandet av ledamöterna är målsättningen att främja mångfald i styrelsen. Under övriga uppdrag anges ordinarie styrelseuppdrag. I de fall ett styrelseuppdrag avser ringa omfattning har uppdraget ej noterats specifikt. Notera också att uppdrag i ägarbolag och/eller vilande bolag ej är angivna nedan.

 

Declan Mac Guinness: Verkställande Direktör
Född:
 1966
Utbildning: Juriskandidat examen, Stockholms universitet (2002). Political Science, San Diego State, Kalifornien (1995).
Erfarenhet: Verkställande Direktör på Carlson Fonder (2008-2012), Business Development Manager på TF Bank AB (publ.) (2012-2014), Verkställande Direktör på TF Bank AB (publ.) (2015-2017).
Övrigt: Anställd i Strukturinvest och medlem i ledningsgruppen sedan 2019.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativ sedan 2004, styrelsearbete sedan 2011.

 

Fredrik Langley: Styrelseledamot och grundare
Född:
 1972
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Langley Travel AB samt Langley Ferie AB.
Erfarenhet: Key Account Manager mot institutioner i Norden och Benelux på GAM Asset Management (2000-2004), Executive Director på Nordic Structured Products Sales på Socitété Générale i London och ansvarig för den nordiska verksamheten (2004-2009).
Övrigt: Anställd i Strukturinvest och medlem i ledningen sedan 2009.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativ sedan 2000, styrelsearbete sedan 2009.

 

Olof Gustafsson: Styrelsens ordförande och grundare
Född:
1981
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet: Executive Director på Nordic Structured Products Sales på Socitété Générale i London (2007-2009), Vice President på Bear Stearns i London med ansvar för den nordiska marknaden för aktiederivat och strukturerade placeringar (2005-2009). 
Övrigt: Anställd i Strukturinvest och ingår i förvaltningsrådet för förvaltningstjänsten Fundroid.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativ sedan 2005, styrelsearbete sedan 2009.

  

Jonas Wetterfors: Extern styrelseledamot
Född: 1964
Utbildning: Jur. kand., Uppsala Universitet 1993; University of Minnesota Law School 1991.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Jonas Wetterfors Advokat AB, styrelseledamot i Fredrik Lilieblad Produktion AB samt styrelsesuppleant i Manne Bergnehr Advokat AB, Göran Andersson Advokat AB och Wetterfors Utbildning AB. 
Erfarenhet: Tingsmeritering Huddinge tingsrätt 1993-95. Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1999. Delägare i Hellström Advokatbyrå KB sedan 2001. Aktiv som advokat med inriktning mot transaktioner, bolagsrätt och kommersiella tvister. 
Övrigt: Styrelseledamot i Strukturinvest sedan 2009.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Rådgivning inom advokatbyrå mot banker och värdepappersbolag sedan 1995. Styrelsearbete sedan 2009.

 

Carl Larsson: Extern styrelseledamot
Född:
 1974
Utbildning: Kandidatexamen i Data- och systemvetenskap från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och MBA från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Common Field AB samt styrelsesuppleant i Gråskär Konsult AB
Erfarenhet: Morgan Stanley Japan Securities, Deloitte (Business Consulting) och CIO på Carnegie Investment Bank.
Övrigt: Styrelseledamot i Strukturinvest sedan 2018.
Värdepappersspecifik erfarenhet: 15 års erfarenhet inom bank och värdepappersverksamhet.

 

Henrik Molenius: Extern styrelseledamot
Född:
 1965
Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Karlstad samt Global Executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn
Övriga uppdrag: Styrelseledamot bl.a. J-O Johansson i Varberg AB, Ljungträ AB, Booforsen Fastighets AB, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, Sparbankernas Kort AB samt egna bolag.
Erfarenhet: Varit verksam inom Nordea (1985-2003), VD i Varbergs Sparbank samt vice VD i Sparbanken Västra Mälardalen.
Övrigt: Styrelseledamot i Strukturinvest sedan 2019.
Värdepappersspecifik erfarenhet: 30 års erfarenhet inom bank och värdepappersverksamhet.

Skriv ut

Chatta med oss