English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Kapitalförvaltning

Teori möter verklighet
De senaste decenniernas finansiella produktutveckling har medfört en kraftig ökning av investeringsalternativ för att skapa bättre riskspridning i en portfölj. Verklighetens finansmarknad har därigenom kommit närmre teorins föreställning om en ”perfekt marknad”. I en sådan marknad kan investerare genom positioner i de olika tillgångar och instrument som finns skapa i stort sett vilka risk- och avkastningsprofiler som helst. Fram till i dag har emellertid den traditionella portföljförvaltningen i praktiken skiljt sig från teorin p.g.a. ett begränsat utbud av just finansiella instrument. Flexibiliteten i traditionell portföljförvaltning har varit kraftigt begränsad i förhållande till de nya investeringsinstrument som dagens finansmarknader kan erbjuda.

Med strukturerade placeringar kan den riskjusterade avkastningen i en portfölj avsevärt förbättras genom bättre riskkontroll och mer individuellt anpassade avkastningsmöjligheter. En strukturerad placering erbjuder en avkastning som liknar den från riskfyllda tillgångar utan den vanligtvis medföljande risken, något som ger positiva effekter i en portfölj. Det är en dynamisk placering som tack vare sin konstruktion ändrar följsamhet beroende på hur marknaden utvecklas. Detta gör den lämplig i passiv förvaltning. Avkastningen kan knytas till ett flertal olika tillgångsslag och riskprofil skräddarsys utefter portföljen av befintliga innehav. Möjligheterna att skapa skräddarsydda exponeringar med behovsanpassade egenskaper är stora; något som oftast är svårt eller rent omöjligt med traditionella alternativ.

Definierad risk
Aktier är ett av de tillgångsslag som historiskt har genererat bäst avkastning över tid. Samtidigt kan risken för tvära kast i aktiemarknaden medföra stora variationer i värdet på en aktieportfölj. I traditionell aktieförvaltning är det som portföljförvaltare svårt, om inte omöjligt, att på förhand veta hur stor risk man faktiskt tar. En aktie varierar löpande i värde, och även om standardavvikelsen i aktiens historiska avkastning ger en fingervisning om risknivån, är den i praktiken omöjlig att förutspå. Teori skiljer sig från praktik och de senaste årens kraftiga svängningar i aktiemarknaden är ett tydligt tecken på detta. Genom att erbjuda en redan på förhand definierad risk skapar strukturerade placeringar en bättre förutsägbarhet i avkastningen.  Detta är önskvärt för bland andra förvaltare med behov av att matcha framtida avkastning med framtida betalningsåtaganden, exempelvis stiftelser, pensionsfonder och försäkringsbolag. Allt fler professionella förvaltare utnyttjar därför idag fördelarna med att ha hela eller delar av sin aktieexponering skyddad. Genom olika kombinationer av helt eller delvis kapitalskyddade lösningar kan förvaltare av strukturerade placeringar, till skillnad från förvaltare av traditionella aktieplaceringar, redan på förhand definiera hur stor del av portföljens värde som kan eller får förloras om aktiemarknaden i skulle gå ner.

Skräddarsydda kassaflöden
I en strukturerad placering kan avkastnings- och utbetalningsprofil anpassas efter förvaltarens specifika krav. För investerare med ett behov av återkommande utbetalningar kan eventuell avkastning betalas ut i form av löpande kuponger vilket innebär ett naturligt kassaflöde utan att investeringen avyttras. Detta kan underlätta  budgeteringsarbetet. För investerare som istället har behov av utbetalning vid ett specifikt framtida datum kan placeringarnas löptid matchas med detta datum och kapitalet användas effektivt fram tills att det behövs istället för att ligga i lågavkastande likviditetsplaceringar.

Strukturerade placeringar i en portfölj
Strukturerade placeringar kan allokeras på flera olika sätt i en och samma portfölj. De kan betraktas som ett tillgångsslag för sig och allokeras till den del av portföljen som utgörs av alternativa investeringar. Även om detta bidrar till en ökad diversifiering i portföljen gör kanske placeringarna större nytta när de används som verktyg för att skräddarsy portföljens totala risknivå och avkastningsprofil efter förvaltarens ändamål. Beroende på var och hur de används kan risk sänkas och/eller ökas i valda delar av portföljen. En kapitalskyddad strukturerad placering kan användas både som ett verktyg för att trimma avkastningen i obligationsportföljen och som ett hjälpmedel för att sänka risken på aktieförvaltningen. Strukturerade placeringar skapar också en möjlighet för förvaltare att skaffa exponering mot marknader och tillgångsslag som genom traditionella direktinvesteringar normalt anses alltför svåråtkomliga eller riskfyllda. Över tid kan detta bidra till ökad portföljdiversifiering och som ett resultat en bättre riskjusterad avkastning. Strukturerade placeringar är också, för att elimera all form av valutarisk, vanligt använda  för utländska exponeringar.

Aktiv förvaltning av passiva investeringar
Strukturerade placeringar är passiva investeringar med dynamiska egenskaper. För att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning bör detta utnyttjas i en aktiv förvaltning. Placeringarna ändrar karaktär i relation till hur marknaden rör sig, varför de med jämna mellanrum bör ses över. En strukturerad placering har en bestämd löptid, men kan alltid avyttras till ett aktuellt marknadsvärde. Efter hand som marknaden rör sig, eller tiden går, förändras risk- och avkastningsprofil vilket lägger grunden för framgångsrik vinstsäkring eller omstrukturering över tid. Genom att aktivt arbeta med en bred och diversifierad portfölj av passiva placeringar öppnas nya möjligheter för investerare att skapa en effektiv och behovsanpassad förvaltning, en bättre förutsägbarhet i avkastningsprofilen och en för portföljen skräddarsydd riskprofil.

Skriv ut

Chatta med oss