English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Olika pensionsformer

Pensionssparande är ett långsiktigt sparande och små skillander i avkastning på kort sikt kan på lång sikt göra stora skillnader på den framtida pensionens storlek. Valet av sparform är därför viktigt. Det finns tre huvudsakliga former av pensionssparande.   

Traditionell försäkring
I en traditionell pensionsförsäkring erbjuds en årlig garanterad ränta om ca 2-3% före skatter och avgifter samt garanti på insatta premier. Beroende på hur framgångsrik förvaltningen är kan också en icke garanterad återbetalningsränta betalas ut. Hur pengarna placeras bestäms av livbolagen, vilka i sin tur delvis styrs av Finansinspektionens bestämmelser för hur stor exponering mot bl.a. aktiemarknaden som är tillåten. Under senare år har många livbolag tvingats minska exponeringen mot aktiemarknaden då de inte ansetts tillräckligt solventa för att kunna hantera avtalade garantiåtaganden gentemot sina kunder, vilket resulterat i en övervikt i obligationer. Pensionens storlek i en traditionell försäkring beror bl.a. på hur stora premier som har betalats in, under hur lång tid inbetalningarna skett, de administrativa avgifter som livbolaget tar ut samt hur väl livbolaget lyckas med förvaltningen.

Fondförsäkring
I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du placerar i, vilket innebär en större möjlighet, men också en högre risk. I en fondförsäkring finns det ingen garanterad lägsta pension, vilket innebär att du inte är garanterad att få ut inbetalda premier. Storleken på den framtida pensionen beror på hur stora premier du betalar in, under hur lång tid de betalas in, hur höga avgifter försäkringsbolaget tar ut, samt hur valda fonder utvecklats.

Depåförsäkring 
I en depåförsäkring sätter du själv ihop din investeringsportfölj. I en depåförsäkring är du inte enbart begränsad till fonder utan du kan också investera i strukturerade placeringar, enskilda aktier m.m. Med strukturerade placeringar har du möjlighet att skräddarsy en pensionsportfölj utifrån din egen marknadssyn och dina egna preferenser vad gäller risk kontra avkastning. De flesta personer söker en trygg bas för sitt pensionssparande där kapitalskyddade strukturerade placeringar kan kombinera obligationsmarknadens trygghet med avkastningsmöjligheten från en rad olika marknader och tillgångsslag, såsom aktier, råvaror, valutor och hedgefonder. Genom att spara i placeringar med fullt kapitalskydd har du möjligheten att helt skydda dig mot en eventuell framtida börskrasch som skulle kunna radera ut ditt sparkapital, samtidigt som du behåller möjligheten att ta del av framtida börsuppgångar.

 

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst