English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Riskklassificering

I de fall Strukturinvest tillhandahåller investeringstjänster, såsom utförande av kundorder, åligger det normalt Strukturinvest att avgöra om tjänsten eller produkten är passande för investeraren. För att underlätta processen har Strukturinvest delat in de placeringar vi erbjuder i olika grupper. Klassificeringen baseras på de finansiella instrumentets egenskaper, komplexitet samt risknivå. Innan du gör en investering är det viktigt att du förstår innebörden av denna produktgruppsklassificering.

Risknivå (SRI)

Från och med januari 2018 riskklassificeras samtliga av Strukturinvests produkter utifrån den branschgemensamma riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator). Utgångspunkten för riskmåttet är en sjugradig skala (1-7) i vilken emittentens kreditrisk och placeringens marknadsrisk (i termer av volatilitet) beräknas och vägs samman. Det nya riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och är en del av PRIIPs-förordningens (Packaged Retail Insurance-based Investment Products) nya standard för produktinformation.

Tidigare riskklassificering

  • Fram till och med augusti 2015 användes en tregradig riskskala. Läs mer om den äldre riskskalan här.
  • Fram till och med december 2017 användes en sjugradig riskskala framtagen av SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige). Läs mer om den riskskalan här.


För samtliga risknivåer gäller att möjligheten till eventuell utbetalning av nominellt belopp och/eller avkastning är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under löptiden.

Innan du tecknar dig för placeringar hos Strukturinvest kommer vi normalt att uppmana dig att genomgå en passandebedömning genom att svara på ett antal frågor om din kunskap och erfarenhet. Passandebedömningen har du rätt till enligt lag och frågorna finns integrerade i våra teckningsanmälningar och i vår depåansökan. En investering i en strukturerad placering är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har  investeringsmål som stämmer överens med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Innan ett investeringsbeslut görs uppmanas potentiella investerare därför att konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och risknivån i investeringen.

Skriv ut

Chatta med oss