English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Viktigt om risker

Investeringar i strukturerade placeringar är förenade med ett antal riskfaktorer. Här sammanfattar vi några av de mest framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och slutliga villkor tillhörande respektive placering.

Kreditrisk
En strukturerad placering emitteras av en svensk eller utländsk bank vilken åtar sig att betala ut eventuell avkastning enligt placeringens villkor. Investeraren accepterar därmed risken att den emitterade banken skulle hamna på obestånd eller gå i konkurs och inte kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar  investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan CCC och Caa3 är lägst.

Likviditetsrisk
En strukturerad placering har en förutbestämd löptid. Under normala marknadsförhållanden finns det dock möjlighet att avyttra placeringen i förtid via en daglig andrahandsmarknad. Indikativa försäljningskurser publiceras dagligen på Strukturinvests hemsida. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, dvs det är svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än det investerade beloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är bland annat beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden.

Exponeringsrisk
Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor.  

Valutarisk
En strukturerad placering kan antingen vara valutaskyddad eller beroende av utvecklingen i en annan valuta i förhållande till den svenska kronan. Om placeringen inte är valutaskyddad kan växelkursutvecklingen påverka placeringens avkastning i såväl positiv som negativ riktning.

Skriv ut

Chatta med oss