English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Äldre riskklassificering

Den tregradiga riskskalan användes till och med augusti 2015.

Låg risk omfattar placeringar med ett kapitalskydd om som lägst 90 procent av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag. Kapitalskyddade strukturerade placeringar medför en begränsad marknadsrisk då endast eventuell överkurs eller icke kapitalskyddad del av det nominella beloppet samt courtage kan förloras vid en negativ marknadsutveckling. Kunder som inte till fullo är insatta i egenskaper, komplexitet och risknivå rekommenderas ej att investera i finansiella instrument som klassificeras som låg risk.

Medel risk omfattar placeringar som har ett kapitalskydd som understiger 90 procent av nominellt belopp, eller som saknar kapitalskydd men har ett kursfallsskydd som tillåter nedgångar om 40 procent eller mer. Ett kursfallsskydd skyddar mot förluster vid marknadsnedgångar ned till en viss nivå, men fungerar inte som ett kapitalskydd och hela det investerad beloppet kan därmed gå förlorat vid större nedgångar i underliggande marknad. Kunder som inte till fullo är insatta i egenskaper, komplexitet och risknivå rekommenderas ej att investera i finansiella instrument som klassificeras som medel risk.

Hög risk omfattar placeringar som saknar kapitalskydd och kursfallsskydd, eller som har ett kursfallsskydd som tillåter nedgångar om mindre än 40 procent. Hela det nominella beloppet kan vid löptidens slut gå förlorat vid en oförändrad eller negativ utveckling i underliggande marknad. Kunder som inte till fullo är insatta i egenskaper, komplexitet och risknivå rekommenderas ej att investera i finansiella instrument som klassificeras som hög risk.

Skriv ut

Chatta med oss