English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Tidigare riskklassificering (SPIS)

Fram till och med december 2017 användes en sjugradig riskskala framtagen av SPIS (Strukturerade Placeringar i SverigeRisken anges på en sjugradig skala där 1 innebär en lägre risk och 7 en högre risk.

I marknadsföringsmaterialet för respektive placering redovisas risknivån vid ett normalt utfall och vid ett extremutfall, samt emittentens kreditrisk.

Risknivå normalutfall

Måttet beskriver risken i placeringen om denna behålls till återbetalningsdagen och tar hänsyn till hur sannolika förluster är samt dess storlek. Det betyder att om de förväntade negativa utfallen av en placering är få och/eller små kommer riskindikatorn att visa på en begränsad risknivå , och vice versa. Risken anges på en sjugradig skala där 1 innebär en lägre risk och 7 en högre risk. Risknivå 1 innebär inte att placeringen är riskfri. Placeringens risknivå fastställs vid emissionstillfället och kan förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen i underliggande tillgångar.

Risknivå extremutfall

Måttet beskriver risken i placeringen vid extrema utfall, om denna behålls till återbetalningsdagen. Ett exempel på ett extremutfall är de kraftiga kursfallen på världens börser som skedde under finanskrisen 2008. Om förlusten vid ett extremutfall ändå är begränsad, som till exempel i en kapitalskyddad placering, visar måttet en lägre risknivå. Om å andra sidan en stor andel av det investerade kapitalet kan gå förlorat vid ett extremutfall så visar måttet en högre risknivå. Även risknivån för extremutfall anges på en sjugradig skala där 1 innebär en lägre risk och 7 en högre risk.

Risknivå normalutfall och risknivå extremutfall ska tillsammans ge en samlad bild av placeringens marknadsrisk och ge information om såväl sannolikheten för att förlora delar av kapitalet, förväntad storlek på sådan förlust samt storlek på förlust i ett extremt utfall.

Kreditrisk/Emittentrisk

Emittentrisken/Kreditrisken innebär risken för att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av före­tagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Standard&Poor’s skala är tolvgradig, med högsta rating AAA och lägsta rating D. Moody’s skala är niogradig, med högsta rating Aaa och lägsta rating C.

Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” är framtagna och beräknade enligt principer som medlemsföretagen i SPIS enats om. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se

Skriv ut

Chatta med oss