Lexikon

Aktieindexobligation

Strukturerad placering som består av en obligationsdel och en optionsdel. Placeringen kan vara helt eller delvis kapitalskyddad på återbetalningsdagen. Obligationsdelen utgör placeringens kapitalskydd. Optionsdelen ger exponering mot ett aktieindex och står för placeringens avkastningsmöjligheter.

Aktiekorg

Underliggande exponering består av ett antal olika aktier.

Alfa

Alfa är ett mått på riskjusterad avkastning. Ett positivt alfa indikerar att en tillgång ger bättre avkastning än jämförbart index.

Arbitrage

Arbitrage är möjligheten att tjäna en riskfri vinst genom att utnyttja felprissättningar. Den riskfria vinsten erhålls genom att köpa en tillgång som är undervärderad och sedan sälja den till ett högre pris när priset justerats till sitt rätta värde.

Arrangör

Den part som på uppdrag av emittenten konstruerar en strukturerad placering. Arrangören kan samtidigt uppträda i rollen som emittent och/eller distributör.

Asiatisk option

En asiatisk option är en option där slutkursen bestäms som ett medelvärde av priset på den underliggande tillgången vid olika tidpunkter under löptiden.

At-the-money

En option är at-the-money när dess lösenkurs sammanfaller med spotpriset på den underliggande tillgången.

Autocall

Strukturerad placering med exponering mot en eller flera underliggande tillgångar. Utvecklingen i underliggande tillgångar observeras regelbundet, t.ex. årligen. Beroende på om vissa på förhand bestämda villkor uppfylls på någon av observationsdagarna kan placeringen förfalla i förtid och/eller betala ut en kupong.