English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Strukturakademin

Strukturakademin riktar sig till dig som vill lära dig mer om strukturerade placeringar. Syftet är att öka förståelsen för strukturerade placeringar och dess konstruktion och egenskaper. Med den kunskapen ökar dina möjligheter att fatta korrekta och väl avvägda investeringsbeslut. Nya avsnitt av Strukturakademin publiceras löpande och erbjuder fördjupning i olika ämnen relaterade till strukturerade placeringar.

Strukturakademin del 1: Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur mycket priset på en tillgång rör sig från sitt medelvärde där en hög volatilitet indikerar stora rörelser i tillgångspriset, såväl positiva som negativa. Volatiliten är en viktig faktor vid prissättning av optioner.

Läs mer i Strukturakademin del 1

Strukturakademin del 2: Korrelation

Korrelation är centralt begrepp inom modern portföljteori som anger hur stor samvariationen är mellan två eller flera olika finansiella tillgångar. Korrelation används ofta för att uppskatta effekterna av diversifiering i portföljer av finansiella tillgångar och är därför ett viktigt inslag vid riskminimering. Ju större korrelation mellan två tillgångar desto mindre blir effekten av diversifiering och vice versa.

Läs mer i Strukturakademin del 2

Strukturakademin del 3: Utdelningar

Aktieutdelning är ett sätt för företag att kompensera sina aktieägare utöver eventuell kursökning för aktien. Trots att innehavare av optioner normalt sett inte har rätt till utdelningar påverkas optionernas pris av utdelningarnas storlek och timing. Utdelningar får således en central roll vid prissättning och handel av optioner och är en viktig faktor att ta hänsyn till.

Läs mer i Strukturakademin del 3

 

Strukturakademin del 4: Emittenten

Emittenten är den som emitterar en strukturerad placering och åtar sig att betala ut eventuell avkastning på placeringens återbetalningsdag samt återbetala det kapitalskydade beloppet i en kapitalskydadd placering. Emittentens förmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren på återbetalningsdagen påverkar både placeringens villkor och värdet under löptiden och är en viktig faktor att ta hänsyn till som investerare i strukturerade placeringar.  

Läs mer i Strukturakademin del 4

Strukturakademin del 5: Marknadswarranter

En marknadswarrant är en skräddarsydd option. Placeringen ger möjlighet att erhålla en hög exponering mot en specifik tillgång i förhållande till det investerade beloppet och kan därför vara ett effektivt verktyg för att skräddarsy exponering och avkastningsprofil i en investeringsportfölj.

Läs mer i Strukturakademin del 5

 

Strukturakademin del 6: Valutor

Investerare som agerar på de internationella finansmarknaderna möts löpande av direkta och indirekta valutaexponeringar. Hur investeraren väljer att hantera dessa risker och möjligheter kan i slutändan ha stor påverkan på avkastningen i en portfölj.

Läs mer i Strukturakdemin del 6

 

Strukturakademin del 7: Barriäroptioner

Barriäroptioner en typ av exotiska optioner som kan aktiveras eller avaktiveras om priset på den underliggande tillgången når en viss nivå, barriären. Barriäroptioner är vanligt förkommande i strukturerade placeringar och används bland annat för att konstruera kursfallskyddet i indexbevis eller autocalls.

Läs mer i Strukturakademin del 7

Strukturakademin del 8: Autocalls

Autocalls är en typ av strukturerade placeringar som ger möjlighet till löpande kupongutbetalningar under placeringens löptid om vissa förutbestämda villkor uppfylls. En autocall kan ge positiv avkastning också vid en sidledes eller negativ marknadsutveckling. I gengäld ger investeraren upp möjligheten att ta del av hela kursuppgången i underliggande tillgångar, då avkastningen normalt begränsas till kupongens storlek.  Dessa egenskaper gör att autocallen kan bidra till en ökad diversifiering i en portfölj, genom en annorlunda avkastningsstruktur.

Läs mer i Strukturakademin del 8

 

Strukturakademin del 9: Råvaror

Genom strukturerade placeringar kan man erhålla exponering mot tillgångsslag som annars kan vara svårtillgängliga för vanliga investerare, då det normalt kan krävas mycket stora kapitalinsatser. Ett sådant exempel är råvaror. Råvaror har traditionellt uppvisat en låg korrelation med andra tillgångsslag och strukturerade placeringar med exponering mot råvarumarknaden kan därför vara ett sätt att öka diversifieringen i en portfölj.

Läs mer i Strukturakademin del 9

 

Strukturakademin del 10: Portföljteori

Traditionell portföljteori bygger på grundpelarna tillgångsallokering och diversifiering. En väl diversifierad portfölj skapas genom att kombinera flera olika tillgångsslag med låg inbördes korrelation. Genom att inkludera tillgångar som reagerar olika på yttre faktorer och rör sig relativt oberoende av varandra kan en portfölj erhållas som uppvisar jämnare avkastning över tid.

Läs mer i Strukturakademin del 10

 

Strukturakademin del 11: Indexbevis

Indexbevis är en strukturerad placering som i grunden är uppbyggd på samma sätt som en aktieindexobligation. Indexbeviset saknar kapitalskydd, men har i ofta ett kursfallsskydd som skyddar mot förluster vid utveckling ned till en viss nivå. Geonom att ge upp kapitalskyddet kan man erhålla en högre exponering mot underliggande marknad. 

Läs mer i Strukturakademin del 11

Strukturakademin del 12: Genomsnittsberäkning

Genomsnittsberäkning är ett vanligt förekommande element i strukturerade placeringar och innebär att start- och/eller slutkursen för den underliggande tillgången bestäms som ett medelvärde av flera observationer. Genomsnittsberäkningen påverkar placeringens villkor samt avkastningen på slutdagen.

Läs mer i Strukturakademin del 12

Strukturakademin del 13: Andrahandsmarknaden

Strukturerade placeringar har en förutbestämd löptid och är framtagna för att i första hand innehas fram till slutdagen. Under normala marknadsförhållanden är det dock möjligt att sälja placeringarna i förtid. Värdet under löptiden påverkas av ett antal olika parametrar.

Läs mer i Strukturakademin del 13

 

Strukturakademin del 14: Kreditlänkade placeringar

Kreditmarknaden är den del av kapitalmarknaden som rör lånat kapital och har en viktig funktion i ekonomin då den fördelar kapital mellan långivare och låntagare. Kreditmarknaden erbjuder möjlighet till finansiering för låntagare samtidigt som den är en potentiell källa till avkastning för långivare.

Läs mer i Strukturakademin del 14

Strukturakademin del 15: Avkastningsberäkning

Exponering mot samma olika tillgång kan erhållas via olika typer av optioner och optionernas avkastning på slutdagen kan skilja sig åt beroende på om optionen inkluderar utdelningar eller ej. Vilken typ av option som används i en strukturerad placering kan därmed påverka villkoren och avkastningen på slutdagen.

Läs mer i Strukturakademin del 15

Strukturakademin del 16: Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är troligen den mest välkända formen av strukturerade placeringar. En kapitalskyddad placering består av obligationsdel och en optionsdel och ger möjlighet att ta del av uppgångar på en viss marknad samtidigt som kapitalskyddet skyddar mot förluster vid negativ marknadsutveckling. 

Läs mer i Strukturakademin del 16

Strukturakademin del 17: Optionens lösenpris

Strukturerade placeringar konstrueras vanligtvis med optioner där lösenkursen likställs med den underliggande marknadens startkurs. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så. Om  investeraren önskar kan optionens lösenpris istället sättas till ett pris som under- eller överstiger
startnivån.

Läs mer i Strukturakademin del 17

 

Strukturakademin del 18: Autocalls - fördjupning

Strukturakademin del 8 handlade om autocalls. Autocalls är relativt komplexa till sin struktur och syftet med Strukturakademin del 18 är därför att ge en fördjupning i autocallens konstruktion och egenskaper.

Läs mer i Strukturakademin del 18

Strukturakademin del 19: Buffertbarriär

Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption, men det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. I Strukturakademin del 19 tittar vi närmare på skillnaden mellan dessa olika sätt att skapa ett kursfallsskydd.

Läs mer i Strukturakademin del 19

Strukturakademin del 20: Optimalfunktionen

För en vanlig option bestäms startkursen som stängningskursen på löptidens första dag och slutkursen som stängningskursen på löptidens sista dag. Det finns dock andra sätt att bestämma start- och slutkurs. För optioner med en optimalfunktion bestäms start- och/eller slutkurs som den lägsta respektive högsta stängningskursen vid ett antal olika observationer. Syftet är att minska tajmingrisken i en rörlig marknad.

Läs mer i Strukturakademin del 20.

Strukturakademin del 21 - Lock & Secure

Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande tillgång faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Lock & Secure är en funktion som kan appliceras på autocalls eller indexbevis och innebär att det under placeringens löptid finns möjlighet att låsa in ett kapitalskydd som träder i kraft på slutdagen, oavsett hur underliggande tillgångar då utvecklats.

Läs mer i Strukturakademin del 21

Strukturakademin del 22: Riskbedömning

Vid investeringar i finansiella instrument följer vanligen en mängd olika kategorier av risker. Till dessa hör bland annat kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. Hur dessa risker definieras och skiljer sig från varandra är inte ämnet för denna artikel. Istället skall vi i detta avsnitt av Strukturakademin titta närmare på hur man praktiskt kan mäta den mängd risk som är förknippad med en specifik placering.

Läs mer i Strukturakademin del 22

Strukturakademin del 23 - Credit Default Swap

En Credit Default Swap är en vanlig typ av kreditderivat vars grundläggande syfte är att överföra kreditrisk från en part till en annan. Handel med CDS-kontrakt var tidigare reserverat för stora och institutionella aktörer, men tack vare att allt fler standardiserade former sett dagens ljus kan nu även småsparare få tillgång till instrumentet. Ett exempel är på detta är de olika indexstrukturer på vilka flera av Strukturinvests kreditobligationer baseras. I Strukturakademin del 23 fördjupar vi oss i CDS-kontraktets beskaffenhet och tittar på några av de användningsområden som instrumentet har.

 

Läs mer i Strukturakademin del 23

Strukturakademin del 24 - Exchange Traded Funds (ETF)

Börshandlade fonder eller ETF:er (från engelskans Exchange Traded Funds) har under senare år blivit en mycket populär sparprodukt. De är billiga, snabba och förhållandevis enkla att handla med. I likhet med aktier handlas ETF:er direkt över börsen när som helst under en handelsdag. Bakom den till synes enkla strukturen döljer sig en tämligen finurlig process som möjliggör börshandel med fondandelar och det är denna som vi skall titta närmare på i Strukturakademins 24:e avsnitt.

Läs mer i Strukturakademin del 24

Strukturakademin del 25 - Lock & Double

I Strukturakademin del 21 fick vi lära oss om funktionen ”Lock & Secure” som innebär möjligheten att, under placeringens löptid, låsa in ett kapitalskydd i placeringar av typen autocall eller indexbevis. I detta avsnittet skall vi titta på en annan inlåsningsfunktion - en funktion vi väljer att kalla ”Lock & Double”. Fokus riktas nu mot placeringens avkastningsprofil och vi skall få se hur man med tämligen enkla medel kan åstadkomma en ökad stabilitet och bättre förutsägbarhet.

Läs mer i Strukturakademin del 25

Strukturakademin del 26 - Obligationer

I Strukturakademin del 14 tittade vi på hur kreditmarknaden fungerar i stort och vi fick även ta del av några av de alternativ som finns för den som vill investera på kreditmarknaden. I detta avsnittet skall vi rikta fokus mot tillgångsslaget obligationer. Vi kommer att få lära oss skillnaden mellan kupongobligationer och nollkupongobligationer, hur prissättningen i andrahandsmarknaden går till samt diskutera några av de viktigaste riskerna som man som investerare bör känna till när man investerar i obligationer. Har du någon gång undrat över begrepp såsom yield to maturity, duration eller upplupen ränta, är Strukturakademin del 26 för dig!

Läs mer i Strukturakademin del 26

Strukturakademin del 27 - Strukturerade placeringar i en portfölj

När Modern portföljteori (MPT) introducerades på 1950-talet kom det att revolutionera sättet på vilket professionella förmögenhetsförvaltare allokerar sina portföljer. MPT förklarar hur riskmedvetna investerare kan konstruera sina portföljer i syfte att maximera en portföljs förväntade avkastning givet en viss risk, eller omvänt; minimera en portföljs risk givet en viss förväntad avkastning. Den viktigaste slutsatsen från MPT är värdet av diversifiering. I all sin enkelhet har denna matematiska formulering kommit att kallas den enda ”gratislunchen” på finansmarknaderna. Strukturerade placeringar har länge lyst med sin frånvaro inom forskningen kring MPT. Nya rön har dock nyligen kommit att ändra på det.

Läs mer i Strukturakademin del 27

Strukturakademin del 28 - Volitetsstrategi

Att använda sig av information om en finansiell tillgångs historiska volatilitet har visat sig kunna bidra till en förbättrad riskjusterad avkastning. Volatilitetsstrategier kan användas i flera olika typer av finansiella placeringar och under senare år har det blivit allt vanligare att tillämpa strategin på fonder som underliggande tillgång. Bland Strukturinvests produkter kan man hitta volatilitetsstrategier i alltifrån fondobligationer till marknadswarranter. I Strukturakademin del 28 lär vi oss grunderna.

Läs mer i Strukturakademin del 28

Chatta med oss